share on facebook

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Γ' ΕΘΝΙΚΗ !!


τελευταία ενημέρωση 18/12/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη :
α. Το Καταστατικό της

β. Τις διατάξεις των Κανονισμών
γ. Την από 17.12.2015/ Νο 52 απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Το Πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. για τον προβιβασμό  στην Γ΄ Εθνική για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δεκατέσσερις (14) Ομίλους των τεσσάρων (4) Ομάδων ο καθένας.
Άρθρο 1: Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. Των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθλημα,
γ. Των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα, που τυχόν δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 2: Έννοια προκήρυξης / Διεξαγωγή
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως Διοργανώτριας, και των Ομάδων, που μετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ.
Με την αποδοχή της προκήρυξης (δια της Δήλωσης Συμμετοχής) συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 παρ.2 του Κ.Α.Π.).
Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
Την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής έχει η Επιτροπή Πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Ο. (εφεξής «η Επιτροπή»).

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής
α. Για να συμμετάσχουν οι Πρωταθλήτριες Ομάδες των Ε.Π.Σ. στους αγώνες κατάταξης θα πρέπει οι οικείες Ε.Π.Σ. να γνωρίσουν στην Ε.Π.Ο., εγγράφως, τους Πρωταθλητές τους μέχρι την 28-04-2016,  ημέρα Πέμπτη.
β. Στην περίπτωση που η νικήτρια Ομάδα της διοργάνωσης Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων (η οποία προβιβάζεται αυτομάτως στην Γ΄ Εθνική για την περίοδο 2016 - 2017), είναι και Πρωταθλήτρια στην Α΄ Κατηγορία της οικείας Ε.Π.Σ., η Ομάδα αυτή δεν θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ..
Οι αγώνες του συγκεκριμένου Ομίλου που θα μετείχε η Ε.Π.Σ. στην οποία θα ανήκει η εν λόγω Ομάδα θα διεξαχθούν με τρεις Ομάδες.
γ. Οι Ε.Π.Σ., επίσης, θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Π.Ο., συνημμένα με το έγγραφο της υπόδειξης του Πρωταθλητή, τη Δήλωση Συμμετοχής και την Κατάσταση Υγείας πρωτότυπη, συμπληρωμένα υποχρεωτικά από τις Ομάδες καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν από την Διοργανώτρια. Τα έντυπα και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής, θα αναρτηθούν εγκαίρως την ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο..
δ. Με την παραπάνω Δήλωση Συμμετοχής οι ομάδες αποδέχονται, χωρίς επιφυλάξεις, τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο., τους όρους της Προκήρυξης και  της αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου, διαφορετικά αποκλείονται από τους ανωτέρω αγώνες, με απόφαση της «Επιτροπής».
ε. Οι ομάδες  στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να αναφέρουν, υποχρεωτικά πριν την έναρξη των αγώνων, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ που ανήκουν, τον αριθμό ΦΑΞ και το e-mail του Σωματείου ή επίσημου εκπροσώπου του Σωματείου, καθώς επίσης και τα τηλέφωνα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού ΦΑΞ, τηλεφώνου, ή e-mail υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο. εγγράφως, προκειμένου να τους αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία.
Δήλωση Συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνονται τα ανωτέρω στοιχεία, δεν θα γίνεται δεκτή.
στ. Ταυτόχρονα με τη Δήλωση Συμμετοχής τα Σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Λογιστηρίου της Ε.Π.Ο. περί μη οφειλής τους, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Σ. που ανήκουν, άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ζ. Επίσης, μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη.
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Άρθρο 4: Ημερομηνία Έναρξης /Αγωνιστικό Πρόγραμμα/ Κλήρωση
Η κλήρωση θα γίνει δημόσια στις 31.03.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. (Πάρκο Γουδή).
Η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος θα γίνει στις 15-05-2016 ημέρα Κυριακή.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του έχει ως εξής:

· 1η αγωνιστική Κυριακή 15/05/16
· 2η αγωνιστική Τετάρτη 18/05/16
· 3η αγωνιστική Κυριακή 22/05/16
· 4η αγωνιστική Τετάρτη 25/05/16
· 5η αγωνιστική Κυριακή 29/05/16
• 6η αγωνιστική Κυριακή 05/06/16
Εάν προκύψουν ισοβαθμίες, η Επιτροπή θα ορίσει τις ημερομηνίες των αγώνων κατάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 8 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά - Δημοτικά και Εθνικά Γήπεδα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και στις οικείες Αστυνομικές Αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.

Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της Προκήρυξης και αφορούν στις Ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ., για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία και κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα Αρμόδια θεσμοθετημένα Διαιτητικά Όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη Δήλωση Συμμετοχής και την αποδοχή της παρούσας οι Ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά Αρμόδια Διαιτητικά Όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των Ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των Τακτικών Αστικών Δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ.  Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5, τότε, με απόφαση

της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια Ομάδα θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των ΕΠΣ για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία, θα της επιβάλλονται οι ποινές των Κανονισμών και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη.
Άρθρο 6: Γήπεδα
α.  Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται, υποχρεωτικά σε γήπεδα τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα (φυσικό - συνθετικό), με υποχρέωση των Σωματείων να προσκομίσουν το παραχωρητήριο του γηπέδου από τον αρμόδιο φορέα που ανήκει, την Άδεια λειτουργίας του γηπέδου από την κατά τόπους Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Άδεια Τέλεσης Αγώνα από την κατά τόπους Αρμόδια Περιφέρεια. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο γήπεδο, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό στους αγώνες του Πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που το γήπεδο - έδρα κάποιου Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια των αγώνων, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει, κατόπιν υπόδειξης του Σωματείου, τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, εφόσον αυτό πληροί τους όρους της Διοργάνωσης, και βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκει το Σωματείο, (Καταστατικό άρθρο 82 παρ. 4).
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα αποφασίζει η Επιτροπή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή
και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την καθορισμένη έναρξή του.
Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή  ώρας, ημέρας και γηπέδου του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και δύο (2), το αργότερο, ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η Αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.

Άρθρο 7: Προπονητές
Όλα τα Σωματεία, που μετέχουν στους αγώνες, υποχρεούνται να έχουν Προπονητή, ο οποίος θα φέρει το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή από την οικεία Ε.Π.Σ. φωτοτυπία του οποίου θα πρέπει να αποσταλεί υποχρεωτικά στη Ε.Π.Ο. μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής.
Άρθρο 8: Επαναληπτικοί Αγώνες
Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξαιτίας καιρικών συνθηκών, διεξάγεται ή συνεχίζεται την επόμενη ημέρα υποχρεωτικά στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλλονται ή διακόπτονται διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο ίδιο γήπεδο, αλλά απογευματινή ώρα και ειδικότερα την συνήθη ώρα που διεξάγονται οι υπόλοιποι αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος της ίδιας αγωνιστική ημέρας.
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ή διακοπής Αγώνα, λόγο καιρικών συνθηκών, ο Διαιτητής υποχρεούται, πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα, να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο. για οδηγίες.

Άρθρο 9: Παρατηρητές / Διαιτητές
Οι Παρατηρητές Αγώνα, θα ορίζονται από την Επιτροπή και θα προέρχονται από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο, με εξαίρεση, για οικονομικούς λόγους, τους αγώνες του 10ου και 14ου Ομίλου καθώς και τους εντός έδρας αγώνες της Ομάδας της Δωδεκανήσου από τον 11ο Όμιλο.
Οι Διαιτητές, θα προέρχονται από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο, με εξαίρεση τους αγώνες του 14ο Ομίλου.
Οι Παρατηρητές Διαιτησίας, θα προέρχονται από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο, με εξαίρεση τους αγώνες του 10ου και 14ου Ομίλου καθώς και τους εντός έδρας αγώνες της Ομάδας της Δωδεκανήσου από τον 11ο Όμιλο, για οικονομικούς λόγους.

Άρθρο 10: Ποδοσφαιριστές
α. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων (Δελτίο Ατομικών Στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και Κατάσταση Υγείας).
Οι Καταστάσεις Υγείας συμπληρώνονται από τις Ομάδες σε δύο (2) πρωτότυπα. Η Ομάδα έχει την υποχρέωση να αποστείλει τη μία πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας στην Ε.Π.Ο. πριν την έναρξη των αγώνων, ώστε να εφοδιασθεί με την αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Ο.. Η βεβαίωση μαζί με την άλλη πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας, που έχει κρατήσει η Ομάδα, θα παρουσιάζονται στον Διαιτητή.
β. Για τη συμμετοχή κοινοτικών και αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στους αγώνες ισχύει το άρθρο 19 παρ. 3 γ και δ του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
γ. Όριο ηλικίας για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών στους αγώνες δεν θα υπάρχει.

Άρθρο 11: Ενστάσεις/Καταγγελίες
Επιτρέπεται να υποβάλλονται, μόνο από τις διαγωνιζόμενες Ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.
Εκδικάζονται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Α.Π..

Παράβολα: 
α. για την Πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Ο. 500 ευρώ.
β. για την Επιτροπή Εφέσεων Ε.Π.Ο. 500 ευρώ.

Άρθρο 12: Ιατρός Αγώνα
Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο ιατρός ορίζεται με ευθύνη της γηπεδούχου Ομάδας και πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα).
Σε περίπτωση μη παρουσίας του ιατρού αγώνα, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου Ομάδας. Εάν ο αγώνας διεξαχθεί, ο μεν Διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος Ομάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή πεντακόσιων (500) ευρώ. Η γηπεδούχος Ομάδα είναι υποχρεωμένη να έχει στη διάθεση των διαγωνιζόμενων Ομάδων επαρκή μέσα πρώτων βοηθειών.

Άρθρο 13: Οικονομικά θέματα/Εισιτήρια
Η Οικονομική Εγκύκλιος της Διοργάνωσης και οι σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν.
Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα ανήκουν στην γηπεδούχο Ομάδα. Οι τιμές των εισιτηρίων θα διαμορφωθούν με βάση τις προβλέψεις της Οικονομικής Εγκυκλίου του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, περιόδου 2015 - 2016.
Οι παραγγελίες για τον αριθμό των εισιτηρίων θα γίνονται απευθείας από τις Ομάδες στον τυπογράφο Κο Κατσαμάκη Απόστολο, τηλ.: 2396022896/κιν:6944333236 και φάξ: 2396023423.

Άρθρο 14: Προβιβασμός
Ο προβιβασμός των Ομάδων θα γίνει ως εξής:Μετά την τελική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων στους 14 Ομίλους, οι Ομάδες που θα καταλάβουν τις δύο (2) πρώτες θέσεις κάθε Ομίλου, θα προβιβαστούν στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία για την περίοδο 2016 - 2017.
Εάν, μία Ομάδα ή και οι δύο (2) Ομάδες, που θα καταλάβουν τις δύο (2) πρώτες θέσεις της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου, δεν δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, περιόδου 2016 - 2017, σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνονται από τις δύο (2) άλλες Ομάδες του Ομίλου.

Άρθρο 15: Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα βάσει της Προκήρυξης και με την Δήλωση Συμμετοχής των Ομάδων ανήκουν στην Ε.Π.Ο., η οποία δύναται να τα παραχωρεί στις κατά τόπους Ενώσεις - Μέλη της, σύμφωνα με τις πάγιες αποφάσεις της Ε.Ε./Ε.Π.Ο..

Άρθρο 16: Τελική Διάταξη:
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των Κανονισμών, θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του Καταστατικού, των Κανονισμών της, του ορθού και του δίκαιου.


ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015/2016Προκήρυξη

Δευτέρα, 04 Αυγούστου 2014 12:00 μ.μ
τελευταία ενημέρωση 23/12/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015/2016

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπ΄  όψη της :
1.  Το Καταστατικό της 

2.  Τις διατάξεις των Κανονισμών της
3.  Την από 17.12.2015 (Νο 52) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διοργάνωση των αγώνων 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων περιόδου  2015/2016.Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα 
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στη 2η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων ανήκει στην Επιτροπή Κυπέλλου ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A., 
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο  
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
Άρθρο 3:  Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
Στους αγώνες της 2ης φάσης του Κυπέλλου ερασιτεχνικών ομάδων συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Κυπελλούχες ομάδες των Ε.Π.Σ. - Μελών της Ε.Π.Ο.,  που θα προκύψουν από τους αγώνες της 1ης φάσης, οι οποίοι διεξάγονται με ευθύνη των Ε.Π.Σ.
Η κοινοποίηση από τις Ε.Π.Σ. - Μέλη στην Ε.Π.Ο. των Κυπελλούχων ομάδων των Ενώσεων πρέπει να γίνει εγγράφως υποχρεωτικά μέχρι την Πέμπτη18-02-2016
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Δευτέρα 22-02-2016 Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. 
Μαζί με τη  Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο.  (Άρθρα 13,66,67,68 του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένη.

Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Ομάδες, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ομάδες, που δικαιούνται  συμμετοχής στη 2η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων , δεν λάβουν μέρος η Ε.Π.Ο,. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.
Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 9-3-2016
Άρθρο 4. Σύστημα διεξαγωγής αγώνων/Τελικός Αγώνας  
Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων διεξάγονται, από τη 2η φάση της διοργάνωσης μέχρι και τον Τελικό Αγώνα, με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων. Η ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος.
Οι ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της 1ης φάσης διαχωρίζονται σε εννέα ( 9 ) ομίλους, ως εξής:
1ος όμιλος: Έβρος, Θράκη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες

2ος όμιλος: Χαλκιδική, Μακεδονία, Κιλκίς, Ημαθία, Πέλλα, Φλώρινα

3ος όμιλος: Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά, Ήπειρος, Θεσπρωτία, Κέρκυρα
4ος όμιλος: Πιερία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Θεσσαλία
5ος όμιλος: Πρέβεζα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα, Βοιωτία
6ος όμιλος: Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα, Δυτ. Αττική, Ανατ. Αττική, Εύβοια
7ος όμιλος: Κεφαλληνία- Ιθάκη, Ζάκυνθος, Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαία, Κορινθία
8ος όμιλος: Αθήνα, Πειραιάς, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες
9ος όμιλος: Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χανιά

Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων, περιόδου 2015-2016, θα διεξαχθούν σε εφτά (7) αγωνιστικές, ως ακολούθως: 
1η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 09-03-2016 
2η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 16-03-2016  
3η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 30-03-2016 
4η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 06-04-2016  
5η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 13-04-2016   
6η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 20-04-2016 
7η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 07-05-2016 Τελικός Αγώνας  1η αγωνιστική 

Ο 1ος ,  2ος , 3ος ,  4ος , 5ος ,  6ος   και ο 7ος  όμιλος θα δώσουν 3 αγώνες.
Ο  8ος  όμιλος θα δώσει 3 αγώνες και μία ομάδα θα εξαιρεθεί και θα περάσει στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα.
Ο  9ος όμιλος   θα περάσει στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνες.

Σύνολο 24 αγώνες.

2η  αγωνιστική 
Οι νικήτριες ομάδες της 1ης αγωνιστικής θα αγωνισθούν ως εξής:
Ο 1ος ,  2ος , 3ος ,  4ος ,  5ος ,  6ος   και ο 7ος  όμιλος θα δώσουν 1 αγώνα και μία ομάδα θα εξαιρεθεί και θα περάσει στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα .
Ο 8ος  και 9ος  όμιλος θα δώσουν 2 αγώνες.

Σύνολο 11 αγώνες.

3η  αγωνιστική 
Οι  ομάδες που θα προκριθούν από τη  2η αγωνιστική  θα αγωνισθούν σε 1 αγώνα για κάθε όμιλο.

Σύνολο 9 αγώνες.

4η  αγωνιστική 
Από τις 9 νικήτριες ομάδες όλων των ομίλων της 3ης ;αγωνιστικής θα κληρωθούν  2  ομάδες που θα αγωνισθούν μεταξύ τους σε ένα αγώνα,  ενώ θα εξαιρεθούν οι υπόλοιπες 7 και θα περάσουν στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα.
5η  αγωνιστική 
Οι 8 ομάδες που θα προκριθούν από την  4η αγωνιστική ( η μία νικήτρια και οι 7 που εξαιρέθηκαν)  θα αγωνισθούν σε 4 αγώνες
6η  αγωνιστική - Ημιτελικοί αγώνες
Οι 4 νικήτριες ομάδες που θα προκριθούν από την  5η αγωνιστική   θα αγωνισθούν σε 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Οι νικητές των 2 ημιτελικών αγώνων θα συμμετέχουν στον Τελικό Αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Ο Τελικός αγώνας θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο.
Όλοι οι πιο πάνω αγώνες θα καθορισθούν με μία κλήρωση που θα γίνει πριν την έναρξη της 2ης φάσης του Κυπέλλου και θα έχει ως βασικό κριτήριο την γεωγραφική κατανομή των Ομάδων, για οικονομικούς λόγους.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24-02-2016
Άρθρο 5. Πρόγραμμα και ημερομηνία έναρξης
Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων και το πρόγραμμα των αγώνων ορίζονται  από την Επιτροπή Κυπέλλου.
Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων για τα Σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, θα γίνεται στις οικείες Ε.Π.Σ. και όχι κατ' ιδίαν στα Σωματεία, με την  Ε.Π.Σ. να υποχρεούται σε άμεση ειδοποίηση των Σωματείων.
Άρθρο 6: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν 
α. στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου ερασιτεχνικών ομάδων και β. κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5 , τότε, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το Κύπελλο των ερασιτεχνικών ομάδων και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη
Άρθρο 7. Έξοδα διαιτησίας
Τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων θα καλύπτονται  σε όλες τις αγωνιστικές, πλην του Τελικού Αγώνα, από τις γηπεδούχες ομάδες.
Άρθρο 8. Παρατηρητής αγώνα
Οι γηπεδούχες ομάδες  υποχρεούνται να εξοφλούν το εξοδολόγιο του Παρατηρητή Αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα (ο Παρατηρητής θα παραδίδει το εξοδολόγιο πριν από τον αγώνα στον Διαιτητή, ο οποίος θα το διαβιβάζει  στον εκπρόσωπο της γηπεδούχου ομάδας για την εξόφλησή του).
Άρθρο 9: Οικονομικά θέματα
Τα τυχόν έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ομάδων βαρύνουν τις ίδιες. 
Η οικονομική οργάνωση - διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου  Ερασιτεχνών  ρυθμίζονται από την αντίστοιχη οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, οι δε διατάξεις αυτής συμπληρώνουν την προκήρυξη αυτή .
Άρθρο 10: Ειδική διάκριση/ Έπαθλο - Μετάλλια
α. Η νικήτρια ομάδα της διοργάνωσης προβιβάζεται, μόνο αυτή, στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2016/2017. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ειδική αυτή διάκριση υπέρ της νικήτριας ομάδας της διοργάνωσης δεν ισχύει. 
β. Το Κύπελλο απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του Τελικού Αγώνα μαζί με τα τριάντα (30) μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του.
Στην ομάδα που μετείχε στον Τελικό Αγώνα απονέμονται   τριάντα (30)  μετάλλια.
Άρθρο 11:  Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Η Ε.Π.Ο. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών της δεύτερης φάσης.


Άρθρο 12:  Τελική διάταξη

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και την οικονομική εγκύκλιο  θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών στο πλαίσιο του ορθού και δίκαιου.  
  

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ 2-1 " ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ "Σε ενα πολύ δυνατό παιχνίδι εξελίχθηκε σήμερα το φιλικό με αντίπαλο την πρωτοπόρο και σίγουρη πρωταθλήτρια στην Α' Φωκίδας , ομάδα του ΑΣΤΕΡΑ ΙΤΕΑΣ
Νικητής ο ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Με ανατροπή στο 90' 

• Σκόρερ : 65' Τοπούζι , 
73' Μπότσης 90' Πλακίδας Χρ. 

• ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ : Δημητράς , Τσούρας , Παντίσκας ( Αναστ ) , Αβράμπος , Κώτσου , Βλάχος , Μπότσης , Μπαλτάς , Πλακίδας Μ , Μπέκα , Πλακίδας Χ • Έπαιξαν και οι : Τσίμας , Ανέστης , Παντίσκας Ν ( Ιωά ) Τσούκου 

• ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ : Αλεξανδρής , Θάνος , Δρίβας , Κουρελής , Κοντογιώργος , Κατσικώστας , Τοπούζι , Παπαγεωργίου , Χαρδαλούμπας , Καρδαράς , Δαμιανός •Έπαιξαν και οι : Στεφας , Κουβελης , Βηχος !

•• Συγχαρητήρια στην πολύ καλή ομάδα του ΑΣΤΕΡΑ ΙΤΕΑΣ για το αθλητικό παιχνίδι του αποδεικνύοντας πόσο καλό και δυνατό σύνολο διαθέτει .
Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και στο Κύπελο και να πετύχει τους στόχους του .
Ραντεβού στις 30-12 για τη ρεβάνς !

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ 2-1
Δείγμα θετικό για την ομάδα μας στο σημερινό φιλικό αγώνα με την ομάδα του ΔΙΣΤΟΜΟΥ,που μπορεί να έχασε στο αποψινό ματς αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις και βοήθησε τον προπονητή κ Λιβα να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα,απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα της Βοιωτίας και με αξιόλογους ποδοσφαιριστες.
Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο (ανάμεσα τους περίπου 20 φίλαθλοι του Αστέρα)είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ωραίο αγώνα με πολλές ευκαιρίες πλούσιο θέαμα και πολύ πάθος κι απ τις δύο ομάδες.
Ο Αστέρας στάθηκε πολύ καλά,σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο και απέναντι σε μια καλά δουλεμενη ομάδα,παίζοντας καλό ποδόσφαιρο και με το τελικό σκορ να τον "αδικεί" μιας και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα σύμφωνα με τις ευκαιρίες που είχαν και οι δύο ομάδες ήταν η ισοπαλία,κάτι όμως που περνάει σε δεύτερη μοίρα.
Το α' μέρος ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μπαίνουν δυνατά και να έχουν από ένα καλό εικοσαλεπτο, χωρίς όμως κάποια απ τις δύο να μπορεί να ανοίξει το σκορ.Στο β' μέρος ο Αστέρας μπήκε πιο δυνατά στο ματς και παίρνοντας τον έλεγχο του κέντρου δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες απ τον αντίπαλο,και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με τον Τοπουζι που τρύπωσε έξυπνα στην περιοχή του Αμβρυσσέα και κλεβοντας την μπάλα πλασάρε εύστοχα και έγραψε το 0-1.Και η συνέχεια ήταν εξίσου καλή και αν υπήρχε πιο καθαρό μυαλό στην τελική εκτέλεση θα μπορούσε η ομάδας μας να διπλασιάσει τα τέρματα της.
Ο ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ όμως αντέδρασε και στο 73' μετά από εκτέλεση φάουλ από πλαϊνη θέση, η μπάλα έσκασε στην μικρή περιοχή αιφνιδιαζοντας τον Αλεξανδρη που κατά τ αλλά ήταν πολύ καλος με εξαιρετικές αποκρουσεις,για ν ισοφάρισει το σκορ σε 1-1.
Από κει και πέρα ανοιχτήκαν και οι δύο ομάδες με σκοπό να πετύχουν το νικητήριο γκολ,με τον Αστέρα να χάνει άλλη μια καλή ευκαιρία και στην κόντρα στην μοναδική αδράνεια της άμυνας μας και στις καθυστερήσεις του αγώνα να δέχεται το γκολ που έδωσε την νικη στην ομάδα του Αμβρυσσέα.
το Δ.Σ. του Αστέρα Ιτεας θέλει να ευχαριστήσει την ομάδα του Αμβρυσσέα για την φιλοξενεία του να του ευχηθει Καλές γιορτές με υγεία και να πετύχει τους φετινούς στόχους του.

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ! ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ!!                     ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ

•Τετάρτη 23-12-2015

•Γήπεδο Διστόμου

•Ώρα : 3.30 μ.μ

•Φιλικός Αγώνας με την ιστορική ομάδα της Ιτέας που προπορεύεται στο πρωτάθλημα Α' Φωκίδας !

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - Α.Ο. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 3 - 0 !!! ΠΡΩΤΟΣ ΤΟ 2015 & ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟ 2016 !!!!!ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ  3-0
Σκόρερς: 25*, 73* Μπέκα, 81* Πλακίδας Μ.
Κόκκινη: 70* Στοιχειός Δ.
Χαμ. πεν.: 3* Πλακίδας Χ.
Διαιτητής: Ξηρογιάννης
Βοηθοί: Παπαδημητρόπουλος – Νίκα

Αμβρυσσέας (Πούλος Δημήτρης): Τσίμας, Καλύβας, Τσούρας (82* Βασιλείου Γ.), Αβράμπος, Κώτσου (85* Ανέστης), Βλάχος, Μπότσης, Μπαλντάς, Πλακίδας Μ., Μπέκα (85* Παντίσκας), Πλακίδας Χ.

Μαυρομάτι (Ηλίας Γιαννακόπουλος): Νίκας, Δρίτσουλας Μ., Μερκούρης, Σολωμός, Στοιχειός Δ., Πελώνης, Λάμπρου Σ., Τσότα (82* Γκούμας), Στοιχειός Σ.(85* Χριστοδούλου), Σιαμανδούρας (82* Κώνστας), Δρίτσουλας Ι.Είχε ποιότητα και..Μπέκα.Αμβρυσσέας – Μαυρομμάτι 3-0

 ΒΥ STEREASPORTS ON 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ·Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 3-0 ο Αμβρυσσέας κατάφερε να κάμψει τη σθεναρή αντίσταση του Μαυρομματίου και να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τη Θήβα που πέρασε από τα Βάγια…

Οι πρωτοπόροι και γηπεδούχοι δεν βρέθηκαν και στην καλύτερή τους μέρα πραγματοποιώντας μέτρια εμφάνιση. Παρ’ όλα αυτά όμως ήταν καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βασιζόμενοι στην ανώτερη ποιότητα που διαθέτουν αλλά και στις… εμπνεύσεις του Μπέκα κατόρθωσαν να πάρουν μια δίκαιη νίκη που ήταν φυσικά και το ζητούμενο.

Μέτριοι…

Η ομάδα του Διστόμου φάνηκε να αποσυντονίζεται όταν με το ξεκίνημα έχασε πέναλτι κι έτσι με την πάροδο του χρόνου και όσο η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα τόσο ο εκνευρισμός μεγάλωνε με συνέπεια να βλέπουμε βιαστικές και επιπόλαιες ενέργειες. Όσο κυλούσε όμως ο χρόνος μέτρησε η ποιότητα και προς το τέλος απλοποιήθηκαν τα πράγματα χάρις στην ευστοχία του Μπέκα αν και στο υπόλοιπο διάστημα οι γηπεδούχοι εκτός από κάποια πίεση δεν φάνηκαν να νοιώθουν και ιδιαίτερη απειλή από τους φιλοξενούμενους παρά το ρευστό υπέρ τους 1-0.

Κέρδισε εντυπώσεις…

Το Μαυρομμάτι τώρα πάλεψε όσο μπορούσε το παιχνίδι θέλοντας να πάρει ότι καλύτερο μπορούσε. Κέρδισε τις εντυπώσεις με την έννοια ότι φάνηκε να έχει ομάδα που δεν θα κινδυνέψει αν αγωνίζεται έτσι. Ο Ηλίας Γιαννακόπουλος παρουσίασε ένα καλοδουλεμένο, σκληροτράχηλο σύνολο με συνεχές πρέσιγκ και τρεξίματα. Μπορεί να μην απείλησαν ιδιαίτερα την έμπειρη άμυνα των γηπεδούχων αλλά το γεγονός ότι «έπεσαν» μαχόμενοι μέχρι τέλους λέει πολλά…

Φάσεις και γκολ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο Χρήστος Πλακίδας θα εκτελέσει το πέναλτι αλλά ο Νίκας θα πει «όχι»

Μόλις στο 3* οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι σε καθαρή ανατροπή του Μπότση. Το εκτέλεσε ο Χρήστος Πλακίδας αλλά ο Νίκας απέκρουσε τη μπάλα.
Στο 18* ο Χρήστος Πλακίδας πήγε να «κρεμάσει» τον Νίκα αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι αφού την… άγγιξε και ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων.
Στο 20* ένα σουτ του Τσότα από μακριά δεν αιφνιδίασε τον Τσίμα που μπλόκαρε τη μπάλα με διπλή προσπάθεια.
Στο 25* ο Χρήστος Πλακίδας έδωσε την κάθετη μπαλιά στον Μπέκα και αυτός με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-0. Σε αυτή τη φάση οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν όφ’ σάϊντ τον Μάριο Πλακίδα που ήταν πιο μπροστά αλλά όπως φάνηκε ο μέσος του Αμβρυσσέα δεν έκανε κίνηση αφήνοντας τη μπάλα.
Στο 33* σε κόρνερ του Μπότση ο Χρήστος Πλακίδας έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε μόλις άουτ.
Στο 47* ο Στοιχειός Δ. σε μια καλή προσπάθεια έκανε το σουτ από καλή θέση αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Στο 48* ο Μπαλτάς έκανε το ψηλοκρεμαστό σουτ αλλά ο Νίκας με υπερένταση έδιωξε τη μπάλα σε κόρνερ.
Στο 58* και πάλι ο Νίκας διώχνει τη μπάλα σε κόρνερ έπειτα από δυνατό σουτ του Μπότση.
Στο 69* ο Καλύβας έκανε τη σέντρα αλλά ο Χρήστος Πλακίδας με εξ επαφής κεφαλιά δεν μπόρεσε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.
Στο 70* ο Στοιχειός Δ. παίρνει την… άγουσα για τα αποδυτήρια αντικρύζοντας την κόκκινη κάρτα.
Στο 73* σε σέντρα του Καλύβα ο Μπέκα με κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Νίκα κάνοντας το 2-0.
Στο 81* ο Τσούρας από θέση βολής έκανε το σουτ, ο Νίκας απέκρουσε προσωρινά και ο επερχόμενος Μάριος Πλακίδας με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 3-0.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Αρίστη η διαιτησία του Στέφανου Ξηρογιάννη (Παπαδημητρόπουλος – Νίκα).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Αμβρυσσέας (Πούλος Δημήτρης): Τσίμας, Καλύβας, Τσούρας (82* Βασιλείου Γ.), Αβράμπος, Κώτσου (85* Ανέστης), Βλάχος, Μπότσης, Μπαλντάς, Πλακίδας Μ., Μπέκα (85* Παντίσκας), Πλακίδας Χ.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Μαυρομμάτι (Ηλίας Γιαννακόπουλος): Νίκας, Δρίτσουλας Μ., Μερκούρης, Σολωμός, Στοιχειός Δ., Πελώνης, Λάμπρου Σ., Τσότα (82* Γκούμας), Στοιχειός Σ.(85* Χριστοδούλου), Σιαμανδούρας (82* Κώνστας), Δρίτσουλας Ι.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Στη «μάχη» και οι Δημήτρης Πούλος και Ηλίας Γιαννακόπουλος

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Και ο Παναγιώτης Πραγιάννης επί το… έργον

Αναλυτικά:
Α’ Κατηγορία
13η Αγωνιστική

Παρνασσός – Κόκκινο 1-1
Νίκη Λαφ. – Θεσπιακός Κυριακή
Επαμεινώνδας – Δάφνη Ερ. 3-0
Αρματηλάτης – Κιθαιρώνας 0-1
Παμβαγιακός – Θήβα 1-3
Αμβρυσσέας -Μαυρομμάτι 3-0
Σχηματάρι – Ένωση 3-0
Ρεπό: Δήλεσι

Βαθμολογία
(σε 12 αγώνες)

Βαθμολογία
(σε 12 αγώνες)

ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 33-6—–31
———————————————-
Θήβα—————–33-5—–31
Σχηματάρι———–27-9—–24
Κιθαιρώνας———23-7——24
Δάφνη Ερ.———-21-15—-24
Επαμεινώνδας—–20-13—-20
Ένωση————–13-11—–19
Παμβαγιακός——-19-24— 16
Παρνασσός*——–11-18—-16
Θεσπιακός———-14-24—–12
Μαυρομμάτι———11-23—–12
Δήλεσι—————-12-20—–11
——————————————–
Κόκκινο————–10-30—–11
———————————————-
Νίκη Λαφ.*———–8-34——-4
Αρματηλάτης———-5-23——-3

* Έχουν 13 αγώνες

14η Αγωνιστική
Δήλεσι- Νίκη Λαφ.
Κόκκινο – Επαμεινώνδας
Θεσπιακός – Αρματηλάτης
Δάφνη Ερ. – Παμβαγιακός
Κιθαιρώνας – Αμβρυσσέας
Θήβα – Σχηματάρι
Μαυρομμάτι – Ένωση
Ρεπό: Παρνασσός

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - Α.Ο. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 13η Αγων. Πρωτ. Α' Βοιωτίας


Τελευταίο επίσημο παιχνίδι για το 2015 του  ΑΜΒΡΥΣΣΕΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Έπειτα απο τα τρία επιτυχημένα αποτελέσματα με Λεύκτρα 2-1 εντός
Βάγια 1-4 εκτός , Σχηματάρι 0-4 εκτός , η ομάδα μας που προπορεύεται στη βαθμολογία της
Α' Κατηγορίας Βοιωτίας , θελει να κλείσει τη χρονιά νικηφόρα με αντίπαλο τον 
Α.Ο ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
Στο Γήπεδο Διστόμου !
Το πρωτάθλημα θα επαναξεκινήσει το νέο έτος στις 9-1-2016
Η διοίκηση καλεί τους φιλάθλους μας να ενισχύσουν με τη παρουσία τους την προσπάθεια , και να έρθουν να χειροκροτήσουν στο γήπεδο την καλύτερη κατά γενική ομολογία ομάδα της Βοιωτίας ..
Την ομάδα μας !  Τον ΑΜΒΡΥΣΣΕΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ !


                          ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - Α.Ο. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ

" Γ Η Π Ε Δ Ο Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ "


13η Αγων. Πρωτάθλημα Α' Βοιωτίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-12-2015
Ώρα : 3.00 μ.μ

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ !!! Χριστουγεννιάτικη κινητοποίηση στον ΑΜΒΡΥΣΣΕΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

                       

Χριστουγεννιάτικη κινητοποίηση στον ΑΜΒΡΥΣΣΕΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Ενόψει μεταγραφικής περιόδου .

Είδη έχουν γίνει επαφές με παίκτες που θα κάνουν αίσθηση αν και εφόσον αποκτηθούν, ενώ ο πρόεδρος Ηλίας Καβαλαγιός εχει προχωρημένες συζητήσεις με ποδοσφαιριστή - Όνομα , που εχει αγωνιστεί σε ανώτερες κατηγορίες , και θα αλλάξει τις ισορροπίες οχι μόνο στο πρωτάθλημα αλλά και στα μπαράζ..

Παράλληλα εντύπωση εχει προκαλέσει το γεγονός οτι πολλοί καλοί ποδοσφαιριστες απο την περιοχή έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να ενταχθούν στο ρόστερ του ΑΜΒΡΥΣΣΕΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Απο το Γενάρη , κι αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα !!!!!

Παρόλα αυτά , ολα θα αποφασιστούν με βάση τις ανάγκες ενίσχυσης που θα κρίνει η τεχνική ηγεσία με σύνεση και χωρίς να διαταραχθεί επ ουδενί ,το άρτιο κλίμα που επικρατεί στο σύλλογο , έχοντας απεριόριστη εμπιστοσύνη στο υπάρχον ρόστερ που εχει την ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος και στους 4 του κυπέλου αποδίδοντας ποδόσφαιρο ανωτέρων κατηγοριών κατά γενική ομολογία .. όπως συνέβη στα δυο τελευταία μάτς σε Βάγια - Σχηματάρι που το αναγνώρισαν όλοι !!!
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ