share on facebook

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Γ' ΕΘΝΙΚΗ !!


τελευταία ενημέρωση 18/12/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη :
α. Το Καταστατικό της

β. Τις διατάξεις των Κανονισμών
γ. Την από 17.12.2015/ Νο 52 απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Το Πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. για τον προβιβασμό  στην Γ΄ Εθνική για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δεκατέσσερις (14) Ομίλους των τεσσάρων (4) Ομάδων ο καθένας.
Άρθρο 1: Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. Των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθλημα,
γ. Των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα, που τυχόν δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 2: Έννοια προκήρυξης / Διεξαγωγή
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως Διοργανώτριας, και των Ομάδων, που μετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ.
Με την αποδοχή της προκήρυξης (δια της Δήλωσης Συμμετοχής) συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 παρ.2 του Κ.Α.Π.).
Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
Την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής έχει η Επιτροπή Πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Ο. (εφεξής «η Επιτροπή»).

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής
α. Για να συμμετάσχουν οι Πρωταθλήτριες Ομάδες των Ε.Π.Σ. στους αγώνες κατάταξης θα πρέπει οι οικείες Ε.Π.Σ. να γνωρίσουν στην Ε.Π.Ο., εγγράφως, τους Πρωταθλητές τους μέχρι την 28-04-2016,  ημέρα Πέμπτη.
β. Στην περίπτωση που η νικήτρια Ομάδα της διοργάνωσης Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων (η οποία προβιβάζεται αυτομάτως στην Γ΄ Εθνική για την περίοδο 2016 - 2017), είναι και Πρωταθλήτρια στην Α΄ Κατηγορία της οικείας Ε.Π.Σ., η Ομάδα αυτή δεν θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ..
Οι αγώνες του συγκεκριμένου Ομίλου που θα μετείχε η Ε.Π.Σ. στην οποία θα ανήκει η εν λόγω Ομάδα θα διεξαχθούν με τρεις Ομάδες.
γ. Οι Ε.Π.Σ., επίσης, θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Π.Ο., συνημμένα με το έγγραφο της υπόδειξης του Πρωταθλητή, τη Δήλωση Συμμετοχής και την Κατάσταση Υγείας πρωτότυπη, συμπληρωμένα υποχρεωτικά από τις Ομάδες καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν από την Διοργανώτρια. Τα έντυπα και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής, θα αναρτηθούν εγκαίρως την ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο..
δ. Με την παραπάνω Δήλωση Συμμετοχής οι ομάδες αποδέχονται, χωρίς επιφυλάξεις, τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο., τους όρους της Προκήρυξης και  της αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου, διαφορετικά αποκλείονται από τους ανωτέρω αγώνες, με απόφαση της «Επιτροπής».
ε. Οι ομάδες  στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να αναφέρουν, υποχρεωτικά πριν την έναρξη των αγώνων, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ που ανήκουν, τον αριθμό ΦΑΞ και το e-mail του Σωματείου ή επίσημου εκπροσώπου του Σωματείου, καθώς επίσης και τα τηλέφωνα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού ΦΑΞ, τηλεφώνου, ή e-mail υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο. εγγράφως, προκειμένου να τους αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία.
Δήλωση Συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνονται τα ανωτέρω στοιχεία, δεν θα γίνεται δεκτή.
στ. Ταυτόχρονα με τη Δήλωση Συμμετοχής τα Σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Λογιστηρίου της Ε.Π.Ο. περί μη οφειλής τους, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Σ. που ανήκουν, άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ζ. Επίσης, μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη.
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Άρθρο 4: Ημερομηνία Έναρξης /Αγωνιστικό Πρόγραμμα/ Κλήρωση
Η κλήρωση θα γίνει δημόσια στις 31.03.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. (Πάρκο Γουδή).
Η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος θα γίνει στις 15-05-2016 ημέρα Κυριακή.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του έχει ως εξής:

· 1η αγωνιστική Κυριακή 15/05/16
· 2η αγωνιστική Τετάρτη 18/05/16
· 3η αγωνιστική Κυριακή 22/05/16
· 4η αγωνιστική Τετάρτη 25/05/16
· 5η αγωνιστική Κυριακή 29/05/16
• 6η αγωνιστική Κυριακή 05/06/16
Εάν προκύψουν ισοβαθμίες, η Επιτροπή θα ορίσει τις ημερομηνίες των αγώνων κατάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 8 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά - Δημοτικά και Εθνικά Γήπεδα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και στις οικείες Αστυνομικές Αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.

Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της Προκήρυξης και αφορούν στις Ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ., για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία και κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα Αρμόδια θεσμοθετημένα Διαιτητικά Όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη Δήλωση Συμμετοχής και την αποδοχή της παρούσας οι Ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά Αρμόδια Διαιτητικά Όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των Ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των Τακτικών Αστικών Δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ.  Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5, τότε, με απόφαση

της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια Ομάδα θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των ΕΠΣ για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία, θα της επιβάλλονται οι ποινές των Κανονισμών και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη.
Άρθρο 6: Γήπεδα
α.  Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται, υποχρεωτικά σε γήπεδα τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα (φυσικό - συνθετικό), με υποχρέωση των Σωματείων να προσκομίσουν το παραχωρητήριο του γηπέδου από τον αρμόδιο φορέα που ανήκει, την Άδεια λειτουργίας του γηπέδου από την κατά τόπους Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Άδεια Τέλεσης Αγώνα από την κατά τόπους Αρμόδια Περιφέρεια. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο γήπεδο, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό στους αγώνες του Πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που το γήπεδο - έδρα κάποιου Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια των αγώνων, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει, κατόπιν υπόδειξης του Σωματείου, τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, εφόσον αυτό πληροί τους όρους της Διοργάνωσης, και βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκει το Σωματείο, (Καταστατικό άρθρο 82 παρ. 4).
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα αποφασίζει η Επιτροπή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή
και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την καθορισμένη έναρξή του.
Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή  ώρας, ημέρας και γηπέδου του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και δύο (2), το αργότερο, ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η Αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.

Άρθρο 7: Προπονητές
Όλα τα Σωματεία, που μετέχουν στους αγώνες, υποχρεούνται να έχουν Προπονητή, ο οποίος θα φέρει το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή από την οικεία Ε.Π.Σ. φωτοτυπία του οποίου θα πρέπει να αποσταλεί υποχρεωτικά στη Ε.Π.Ο. μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής.
Άρθρο 8: Επαναληπτικοί Αγώνες
Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξαιτίας καιρικών συνθηκών, διεξάγεται ή συνεχίζεται την επόμενη ημέρα υποχρεωτικά στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλλονται ή διακόπτονται διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο ίδιο γήπεδο, αλλά απογευματινή ώρα και ειδικότερα την συνήθη ώρα που διεξάγονται οι υπόλοιποι αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος της ίδιας αγωνιστική ημέρας.
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ή διακοπής Αγώνα, λόγο καιρικών συνθηκών, ο Διαιτητής υποχρεούται, πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα, να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο. για οδηγίες.

Άρθρο 9: Παρατηρητές / Διαιτητές
Οι Παρατηρητές Αγώνα, θα ορίζονται από την Επιτροπή και θα προέρχονται από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο, με εξαίρεση, για οικονομικούς λόγους, τους αγώνες του 10ου και 14ου Ομίλου καθώς και τους εντός έδρας αγώνες της Ομάδας της Δωδεκανήσου από τον 11ο Όμιλο.
Οι Διαιτητές, θα προέρχονται από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο, με εξαίρεση τους αγώνες του 14ο Ομίλου.
Οι Παρατηρητές Διαιτησίας, θα προέρχονται από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο, με εξαίρεση τους αγώνες του 10ου και 14ου Ομίλου καθώς και τους εντός έδρας αγώνες της Ομάδας της Δωδεκανήσου από τον 11ο Όμιλο, για οικονομικούς λόγους.

Άρθρο 10: Ποδοσφαιριστές
α. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων (Δελτίο Ατομικών Στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και Κατάσταση Υγείας).
Οι Καταστάσεις Υγείας συμπληρώνονται από τις Ομάδες σε δύο (2) πρωτότυπα. Η Ομάδα έχει την υποχρέωση να αποστείλει τη μία πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας στην Ε.Π.Ο. πριν την έναρξη των αγώνων, ώστε να εφοδιασθεί με την αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Ο.. Η βεβαίωση μαζί με την άλλη πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας, που έχει κρατήσει η Ομάδα, θα παρουσιάζονται στον Διαιτητή.
β. Για τη συμμετοχή κοινοτικών και αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στους αγώνες ισχύει το άρθρο 19 παρ. 3 γ και δ του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
γ. Όριο ηλικίας για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών στους αγώνες δεν θα υπάρχει.

Άρθρο 11: Ενστάσεις/Καταγγελίες
Επιτρέπεται να υποβάλλονται, μόνο από τις διαγωνιζόμενες Ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.
Εκδικάζονται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Α.Π..

Παράβολα: 
α. για την Πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Ο. 500 ευρώ.
β. για την Επιτροπή Εφέσεων Ε.Π.Ο. 500 ευρώ.

Άρθρο 12: Ιατρός Αγώνα
Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο ιατρός ορίζεται με ευθύνη της γηπεδούχου Ομάδας και πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα).
Σε περίπτωση μη παρουσίας του ιατρού αγώνα, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου Ομάδας. Εάν ο αγώνας διεξαχθεί, ο μεν Διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος Ομάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή πεντακόσιων (500) ευρώ. Η γηπεδούχος Ομάδα είναι υποχρεωμένη να έχει στη διάθεση των διαγωνιζόμενων Ομάδων επαρκή μέσα πρώτων βοηθειών.

Άρθρο 13: Οικονομικά θέματα/Εισιτήρια
Η Οικονομική Εγκύκλιος της Διοργάνωσης και οι σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν.
Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα ανήκουν στην γηπεδούχο Ομάδα. Οι τιμές των εισιτηρίων θα διαμορφωθούν με βάση τις προβλέψεις της Οικονομικής Εγκυκλίου του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, περιόδου 2015 - 2016.
Οι παραγγελίες για τον αριθμό των εισιτηρίων θα γίνονται απευθείας από τις Ομάδες στον τυπογράφο Κο Κατσαμάκη Απόστολο, τηλ.: 2396022896/κιν:6944333236 και φάξ: 2396023423.

Άρθρο 14: Προβιβασμός
Ο προβιβασμός των Ομάδων θα γίνει ως εξής:Μετά την τελική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων στους 14 Ομίλους, οι Ομάδες που θα καταλάβουν τις δύο (2) πρώτες θέσεις κάθε Ομίλου, θα προβιβαστούν στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία για την περίοδο 2016 - 2017.
Εάν, μία Ομάδα ή και οι δύο (2) Ομάδες, που θα καταλάβουν τις δύο (2) πρώτες θέσεις της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου, δεν δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, περιόδου 2016 - 2017, σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνονται από τις δύο (2) άλλες Ομάδες του Ομίλου.

Άρθρο 15: Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα βάσει της Προκήρυξης και με την Δήλωση Συμμετοχής των Ομάδων ανήκουν στην Ε.Π.Ο., η οποία δύναται να τα παραχωρεί στις κατά τόπους Ενώσεις - Μέλη της, σύμφωνα με τις πάγιες αποφάσεις της Ε.Ε./Ε.Π.Ο..

Άρθρο 16: Τελική Διάταξη:
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των Κανονισμών, θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του Καταστατικού, των Κανονισμών της, του ορθού και του δίκαιου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου